Vážení zákazníci, z důvodu výměny elektroměrů v celé budově bude dne 11.6.2024 z technických důvodů zavřeno. Děkujeme za pochopení.

NFPDP - Nadační Fond Proti Dluhové Pasti
800 100 900BEZPLATNÁ LINKA právní POMOCI

Co je milostivé léto 3?

Milostivé léto 3 je zákonná úprava umožňující mimořádné odpuštění příslušenství u dluhů na sociálním pojištění, daních a některých dalších pohledávkách. Podmínkou odpuštění příslušenství je, že dlužník zaplatí původní dluh v zákonné lhůtě. Požádat o odpuštění příslušenství lze od 1. července (pozor, ne dříve) do 30. listopadu 2023.

Kterých dluhů se milostivé léto 3 týká?

Milostivé léto 3 se týká příslušenství, které se vztahuje k:

 • sociálnímu pojištění a příspěvkům na státní politiku zaměstnanosti
 • daňovým nedoplatkům
 • dluhům vůči soudům a Vězeňské správě ČR (tzv. justiční pohledávky)
 • jiným dluhům vymáhaným územní samosprávou, pokud se k Milostivému létu 3 připojí (např. místní poplatky za psy)

Co přesně se odpouští?

Příslušenství, které lze při splacení původního dluhu odpustit se obvykle skládá z:

 • úroku z prodlení nebo jeho obdoby podle jiného zákona
 • úroku z posečkané částky
 • penále
 • pokuty za opožděné placení daně
 • nákladů řízení včetně exekučních nákladů

Jaké podmínky pro odpuštění příslušenství musejí být splněny?

Existuje několik podmínek, které musíte splnit, aby se na Vás Milostivé léto 3 vztahovalo:

 • oprávněným (věřitelem) je ČSZZ/OSSZ, Finanční úřad, Celní úřad, soud, Vězeňská služba ČR nebo obec/kraj/hl. m. Praha, pokud se k Milostivému létu 3 připojí
 • dluh vznikl před 30.zářím 2022
 • je-li dluh v exekuci, musí jít o správní či daňovou exekuci
 • původní dluh je třeba zaplatit v určeném termínu (podrobnosti níže)

Můj dluh vymáhá soudní exekutor. Mohu uplatnit milostivé léto 3?

Bohužel ne. Milostivé léto 3 se vztahuje pouze na dluhy evidované u příslušného úřadu a ty, které jsou vymáhány v exekuci správní či daňové.

Je možno v rámci milostivého léta 3 odpustit příslušenství i u dluhů, které ještě nejsou v exekuci?

Ano, Milostivé léto 3 se vztahuje i na dluhy, které příslušný úřad teprve eviduje (tj. vyměřil je a spravuje je).

Do kdy je potřeba původní dluh uhradit?

Zákon umožňuje splatit původní dluh buď jednorázově, a to od 1. července do 30. listopadu 2023, anebo ve splátkách. Splátky jsou přípustné jen pokud původní dluh přesahuje 5 000 Kč. Splátkový kalendář je ze zákona stanoven takto:

 • u daňových nedoplatků se splácí ve 12 splátkách vždy na konci každého měsíce počínaje 30. 11. 2023 a konče 31. 10. 2024.
 • u dluhu na sociálním pojištění se splácí:
  • je-li dluh nižší nebo roven 50 000 Kč, ve 12 splátkách vždy na konci každého měsíce počínaje 31. 12. 2023 a konče 30. 11. 2024
  • je-li dluh vyšší než 50 000 Kč, v 60 splátkách vždy na konci každého měsíce počínaje 31. 12. 2023 a konče 30. 11. 2028

Podmínkou úhrady ve splátkách je, že o ni dlužník požádá a že se ke dni podání žádosti nejedná o rozhodný nedoplatek, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky. Splátkový kalendář není přípustný, pokud se jedná o nedoplatek na záloze na daň.

Mohu požádat o jiné splátky?  

Úprava splátkového kalendáře bohužel možná není, termíny splátek jsou pevně dané zákonem.

Co se stane, když se zpozdím se splátkou?  

Zpožděním splátky nebo uhrazením jiné výše možnost využití milostivého léta u daného dluhu zaniká. O této skutečnosti budete vyrozuměni.

Má žádost o využití Daňového milostivého léta nějaký předepsaný vzor či formulář?

Zákon nestanovuje, jak konkrétně by žádost měla vypadat a vzor žádosti pro Milostivé léto 2023 aktuálně k dispozici žádný z příslušných úřadů neposkytl. Pokud se tak stane, bude doplněn do výše popsaného návodu. Vždy by však žádost měla splňovat obecné náležitosti jako: kdo ji činí, komu je adresována, čeho (jakých nedoplatků a příslušenství) se týká a čeho se dlužník domáhá.

Kdo může Daňové milostivé léto 3 využít?

O odpuštění příslušenství daně mohou požádat pouze fyzické osoby - podnikatelé i nepodnikatelé. Na právnické osoby se tato možnost nevztahuje. Oproti tomu k zániku bagatelních dluhů dochází u všech daňových dlužníků, tedy jak u fyzických, tak i právnických osob.

 

Využijte naší on-line poradnu

Odesláním formuláře souhlasíte s našimi Podmínkami o ochraně osobních údajů.

První banky slibují další odpouštění dluhů.
Které to budou?

Zobrazit článek

Výkaz činností NFPDP za rok 2022 - více zde